Signaleren en uitdagen voor onderbouwleerkrachten en ib’ers

Sommige kinderen lijken zich sneller te ontwikkelen op één of meerdere gebieden. Zo kan het kan bijvoorbeeld zijn dat een startende kleuter al leest, bezig is met levensvragen en of de informatie snel oppikt. Het kan ook zijn dat kinderen naast hun cognitieve vermogen ook opvallend gedrag vertonen. Daarnaast kunnen er ook kinderen zijn waarvan het niet gelijk heel duidelijk is, maar ook waarvan ouders uitspreken een vermoeden te hebben.

In deze training komt aan bod wat een ontwikkelingsvoorsprong bij jonge kinderen inhoudt, waar een ontwikkelingsvoorsprong aan herkent kan worden en wat het betekent voor zowel het kind als voor de ouders. In de training wordt er ook uitgebreid stilgestaan bij het tegemoetkomen van deze kinderen in hun ontwikkelingsbehoeften. Bijvoorbeeld hoe deze kinderen uitgedaagd kunnen worden en welke materialen hiervoor ingezet kunnen worden. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de driehoek ouders+leerkracht+kind en hoe er gebruik gemaakt kan worden van elkaars expertise met betrekking tot het kind.

Na het signaleren komt al snel de vraag wat er gedaan kan worden om het aanbod uitdagender te maken. In de training wordt uitgebreid ingegaan op hoe kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong tegemoetgekomen kunnen worden in hun onderwijsbehoeften. Dit wordt mede gedaan door te oefenen met hogere orde denkvragen en andere activiteiten te bedenken bij bestaand materiaal. Daarnaast wordt er ingegaan op compacten, verrijken, verbreden en versnellen.

Naast het behandelen van theorie gaan we ook praktisch aan het werk. Dit doen we door opdrachten te maken tijdens de trainingen, samen aan het werk te gaan en het behandelen van (eigen) casussen uit de praktijk. Door middel van huiswerkopdrachten wordt de koppeling naar de praktijk gemaakt. Het leren door te ervaren, reflecteren op eigen handelen en de koppeling naar de praktijk staat centraal.

Na deze training:

  • Weet je wat cognitieve- en gedragskenmerken kunnen zijn van een ontwikkelingsvoorsprong bij jonge kinderen.
  • Weet je hoe de kenmerken ook anders tot uiting kunnen komen.
  • Weet je wat het belang is van vroegsignaleren en het erkennen van een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong.
  • Heb je handvatten om verder te kijken en door te vragen om meer informatie te krijgen.
  • Weet je wat een ontwikkelingsvoorsprong kan betekenen in de opvoeding voor de ouders.
  • Kun je een leerrijke leeromgeving creëren om kinderen met een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong te prikkelen.
  • Kun je de kinderen in hun spel en in de kring prikkelen met uitdagende vragen.
  • Kun je bestaand materiaal anders inzetten zodat het voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong uitdagender wordt
  • Weet je welke opties, naast uitdagen, er nog meer zijn om kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong tegemoet te komen.
  • Heb je tips gekregen voor een goede overgang van groep 2 naar groep 3 met betrekking tot de kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.

De training bestaat uit vijf bijeenkomsten van 2,5 uur. Dit is een richtlijn. De training zal, na een kennismakingsgesprek, wensen en gemaakte afspraken, op maat gemaakt worden voor jullie locatie. Doorgaans wordt de training opgevolgd door een begeleidingstraject om de koppeling naar de praktijk te maken. Neem contact op voor meer informatie en een prijsopgave.

Review

“Als leerkracht van groep 1 heb ik veel aan de expertise van Femke gehad. Femke is flexibel, benaderbaar en professioneel. Ze heeft een brede kennis over ontwikkelingsvoorsprongen bij jonge kinderen en heeft mij veel geleerd over het herkennen en signaleren van kenmerken. Daarnaast kwam ze regelmatig observeren in de klas om de kinderen in beeld te krijgen. Hierna is ze een projectgroep gestart met een aantal leerlingen waarbij Femke de kinderen wist uit te dagen met originele opdrachten die tevens aansloten bij ieder zijn onderwijsbehoeften en leerdoelen.”


Lotte Beunk, leerkracht groep 0/1 OBS Widerode